REGULAMIN KONKURSU

Regulamin rozdania na Instagramie
Si Lingerie x Roksana

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „Rozdanie” (zwanym dalej “Konkursem”) jest Si Lingerie Iwona Białczak, adres: ul. Emilii Plater 11a, 05-070 Sulejówek, NIP: 526-216-83-29,
  REGON: 140726091.
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu Art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
 4. Konkurs jest prowadzony na profilu Roksany Płaczek @roksanaplaczek.
 5. Organizator Konkursu powołuje komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”).
 6. Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zadań konkursowych przez uczestników Konkursu. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.
 7. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez serwis Instagram i/lub Facebook.
 8. Konkurs jest prowadzony na portalu Instagram.
 9. Konkurs trwa od 8.03.2020 r. do 15.03.2020 r.
 10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 17.03.2020 r.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikami konkursu mogą być:
  1. osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,
  2. posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na Instagramie,
  3. przestrzegające regulaminu Instagrama, który znajduje się pod adresem https://www.facebook.com/help/instagram/478745558852511
  4. nie są pracownikami Organizatora lub Sponsora a także ich małżonkami, powinowatymi w linii prostej pierwszego stopnia lub krewnymi w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia.
 2. Aby wziąć udział w konkursie, należy zaobserwować profil Roksany Płaczek @roksanaplaczek (https://www.instagram.com/roksanaplaczek/) oraz Si Lingerie @si_lingerie_official (https://www.instagram.com/si_lingerie_official/) na Instagramie, polubić post konkursowy i skomentować go odpowiadając na pytanie: „Co sprawia, że czujesz się kobietą?”oraz oznaczając dwie osoby.
 3. Każdy Uczestnik może zamieścić tylko jeden komentarz.

§ 3. NAGRODY

 1. Nagrodą w konkursie jest wybrany przez zwyciezcę zestaw bielizny (biustonosz, majtki oraz pas - suspender) ze strony internetowej https://si-lingerie.pl/.
 2. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę, odsprzedaży, ani nagrody innego rodzaju.
 3. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda oraz jednocześnie zrzeka się jakichkolwiek roszczeń do nagrody.
 4. Nagrody są zwolnione z podatku zryczałtowanego na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. o PIT art. 21 ust.1 pkt 6, 6a i 68 (t.j. Dz.U. 2016, poz. 2032 ze zm.).

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Komisja Konkursowa wybierze jedną osobę, która zostanie nagrodzona.
 2. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w dniu … w relacji profilu Si Lingerie oraz Roksany Płaczek. Po ogłoszeniu wyników zwycięzcy zostaną poinformowani również w prywatnych wiadomościach na Instagramie
 3. Zwycięzca jest zobowiązany do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą portalu Instagram oraz podania danych niezbędnych do przekazania nagrody. Brak informacji w ciągu 48h od ogłoszenia wyników konkursu oznacza rezygnację Zwycięzcy z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureacie konkursu oraz umieszczania tych informacji w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością organizatora Konkursu.
 5. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu Organizator zastrzega prawo do nie brania pod uwagę odpowiedzi osoby naruszającej zasady konkursu.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny. Biorąc w nim udział Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
 2. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz
  akceptuje jego treść.
 3. Uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów statystycznych na potrzeby niniejszego konkursu, w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych, zgodnie z ustawą 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 922, z późn.zm). Dane osobowe zbierane są tylko na czas konkursu i po jego zakończeniu zostaną usunięte z bazy danych Organizatora.
 4. Wyłonienie zwycięzcy nie ma znamion loterii, losowania ani gier hazardowych w myśl przepisów ustawy z dnia 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 471).
 5. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie
  naruszy to praw nabytych przez Uczestników. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji pod adresem.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania czy też unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny.
 7. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, naruszających niniejszy Regulamin, a także Uczestników którzy prowadzą działania sprzeczne z prawem lub z dobrymi obyczajami, a w szczególności w zgłoszeniu, o którym mowa w § 2. ust. 1 powyżej zamieszczają komentarze zawierające treści powszechnie uznawane za obraźliwe, naruszające bądź sugerujące naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, alkoholem lub tytoniem, godzące w odczucia religijne, jak również fotografie o charakterze komercyjnym (reklama), a ponadto fotografie, które w inny sposób naruszają obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin.
 8. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też
  sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook lub Instagram.
 9. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.
 10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 11. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane w sposób polubowny lub przy braku takiej możliwości przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 12. Ninejszy regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, wskazanej w ust. 1 Regulaminu oraz na stronie internetowej: https://si-lingerie.pl/.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl