Regulamin kart podarunkowych

1. Postanowienia ogólne

1.1. W niniejszym Regulaminie Kart Podarunkowych SI Lingerie pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

a. Wydawca - oznacza Iwonę Białczak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą SI LINGERIE IWONA BIAŁCZAK z siedzibą w Sulejówku (05-070), ul. Plater 11A, NIP: 5262168329, REGON: 140726091, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii; będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego,

b. Karta Podarunkowa - oznacza elektroniczny lub materialny bon towarowy z unikalnym kodem zniżkowym uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym si-lingerie.pl,

c. Klient - oznacza osobę nabywającą Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych,

d. Użytkownik - oznacza każdorazowego posiadacza Karty Podarunkowej

e. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin,

f. Sklep - sklep internetowy znajdujący się na stronie si-lingerie.pl,

g. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie si-lingerie.pl

h. Dni Robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

i. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Wydawca w zakresie dokonywania Dostawy

j. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Wydawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Karty Podarunkowej

k. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.2. Zamówienie Karty Podarunkowej

2.1. Sklep przyjmuje zamówienia Kart Podarunkowych poprzez Stronę Internetową Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2.2. W ofercie dostępne są Karty Podarunkowe o wartościach: 50 PLN, 100 PLN, 150 PLN, 200 PLN, 250 PLN, 300 PLN, 350 PLN, 400 PLN oraz w następujących formach:

a. Karta Podarunkowa w formie materialnej - wysyłana do Klienta za pośrednictwem Dostawcy po zatwierdzeniu płatności od Klienta,

b. Karta Podarunkowa w formie elektronicznej - wysyłana do Klienta na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej po zatwierdzeniu płatności od Klienta.

2.3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby Kart Podarunkowych na Stronie Internetowej Sklepu, wybór polecenia "DO KOSZYKA", wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie i przesłanie zamówienia poprzez przycisk "Zamawiam i płacę".

2.4. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w terminie 7 Dni Roboczych.

2.5. Po złożeniu zamówienia, Wydawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego przyjęcia.

2.6. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi, w zamian za przekazanie przez niego określonej ilości środków pieniężnych wyrażonych w złotych - Karty Podarunkowej oraz do przyjęcia jej do realizacji w Sklepie. Przekazanie Klientowi Karty Podarunkowej może być dokonane poprzez doręczenie Karty Podarunkowej (materialnej) za pośrednictwem Dostawcy lub drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail na adres mailowy wskazany przez Klienta.

2.7. Wydawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia, czyli wysyłki Karty Podarunkowej w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania środków pieniężnych (dotyczy Dni Roboczych).


3. Zasady korzystania z Kart Podarunkowych

3.1. Karta Podarunkowa może być wykorzystana w Sklepie bezpośrednio po wydaniu Karty Podarunkowej Klientowi.

3.2. Karta Podarunkowa jest ważna przez 12 miesięcy od momentu jej wydania.

3.3. W celu realizacji Karty Podarunkowej w Sklepie należy podać podczas realizacji zamówienia jednorazowy, unikalny kod w polu "Kod rabatowy", który zostaje przekazany Klientowi na Karcie Podarunkowej.

3.4. Przy zakupach powyżej wartości zakupionej Karty Podarunkowej przez Klienta, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny poprzez dostępne metody płatności udostępniane przez Wydawcę w Sklepie.

3.5. Bez względu na wartość nominalną Karty Podarunkowej, dopuszczalne jest dokonanie zakupów przy użyciu jednocześnie (tj. w ramach jednych zakupów) maksymalnie jednej Karty Podarunkowej.

3.6. Klient lub Użytkownik mogą posłużyć się Kartą Podarunkową jednorazowo, bez możliwości doładowania bądź ponownego aktywowania kodu.

3.7. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy, za wyjątkiem sytuacji określonej w punkcie 4.1.

4. Zwrot Karty Podarunkowej i Towarów, za które zapłacono Kartą Podarunkową

4.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zakupu Karty Podarunkowej w terminie 30 dni od dnia jej odbioru, pod warunkiem, że Karta Podarunkowa nie została użyta, a środki na Karcie Podarunkowej nie zostały wydane w całości lub części przed upływem w/w 30-dniowego terminu. W przypadku, gdy środki zostały użyte choćby częściowo, prawo odstąpienia od umowy nabycia Karty Podarunkowej w żadnej innej formie nie przysługuje.

4.2. W przypadku zwrotu Karty Podarunkowej, która została wydana:

a. w formie materialnej - zwrot następuje poprzez odesłanie jej drogą pocztową wraz ze stosownym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres: SI Lingerie, ul. Emilii Plater 11A, 05-070 Sulejówek,

b. w formie elektronicznej - zwrot następuje poprzez wysłanie pisemnie wypełnionego protokołu odstąpienia od umowy oraz przesłanie go na adres e-mailowy contact@si-lingerie.pl.

Zwrot płatności nastąpi, za zgodą Klienta, przelewem na podany przez niego rachunek bankowy.

4.3.Towary nabyte w Sklepie z wykorzystaniem Karty Podarunkowej podlegają zwrotowi na ogólnych zasadach przewidzianych w przepisach prawa lub dodatkowo przyjętych w Regulaminie Sklepu.

4.4. W przypadku zwrotu przez Użytkownika Towarów zakupionych przy użyciu Karty Podarunkowej, zwrot środków odbywa się na nową Kartę Podarunkową o wartości równej wartości zwracanych towarów.

4.5. Użytkownik może także dokonać wymiany zakupionych przez Kartę Podarunkową Towarów na Towary w innym rozmiarze lub w tej samej cenie.

4.6. Wszystkie informacje na temat zwrotów i wymian Towarów są dostępne na Stronie Internetowej Sklepu w zakładce "Wysyłki i zwroty".

5. Reklamacje Kart Podarunkowych

5.1. Reklamacje dotyczące korzystania i wydania Kart Podarunkowych mogą być składane na adres mailowy Wydawcy: contact@si-lingerie.pl; lub drogą pocztową na adres siedziby Wydawcy wskazany w punkcie 1.1.a.

5.2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Klient lub Użytkownik wraz z aktywacją Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

6.2. Karta Podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta Podarunkowa jest elektroniczną formą bonu towarowego.

6.3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w sklepie internetowym pod adresem www.si-lingerie.pl/strona/regulamin-kart-podarunkowych.

6.4. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na Stronie Internetowej Sklepu.

6.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2021 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl